Monday, March 19, 2012

SAI SARANAMCHANT FOR SOME TIME AND YOU WILL FEEL SO BLESSED BY BABA...

SARANAM SARANAM---SAI SARANAM
SARANAM SARANAM---BABA SARANAM
SWAMY SARANAM---SAI SARANAM
SWAMY SARANAM---BABA SARANAM

SWAMI YEE ---SAI YEE
SAI YEE ---BABA YEE

SARANAM SARANAM---BABA SARANAM
SARANAM SARANAM---SAI SARANAM

SAI SARANAM---SWAMY SARANAM
BABA SARANAM---SWAMY SARANAM
SAI YEE ---SWAMI YEE
SWAMI YEE ---BABA YEE

SAI SAI BABA SAI
SAI SAI BABA SAI
BABA BABA SAI BABA
BABA BABA SAI BABA
SAI SAI BABA SAI
BABA SAI BABA SAI
SAI SAI BABA SAI
SAIBABA SAIBABA
SAIIIIIII.....
BABAAAAA......

OM SRI SAIRAM...
SRI SATCHIDANANDA SADGURU SAINADH MAHARAJ KI JAI....
JAI BOLO SAIBABA KI....JAI....