Monday, April 9, 2012

SAIBABA


OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI
OM SAI SRI SAI JAYA JAYA SAI

OM SRI SACHIDANANDA SADGURU SAINADH MAHARAJ KIIIII......
JJJJJJJAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIII..........

No comments:

Post a Comment